Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Vzw De Winning Maatwerk vestiging Kortenaken
Leedse Vroente 6
3472 Kortenaken
BTW: BE0465.903.173    

E-mail: info@kookmakkelijk.be
GSM:    0468 113 845

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van De Winning vzw vestiging Kortenaken, een vzw met maatschappelijke zetel Leedse Vroente 6, 3472 Kortenaken(België), BE 0465.903.173, (hierna “De Winning”) biedt haar klanten de mogelijkheid om online in te schrijven voor een éénmalige of regelmatige levering of afhaling van ingrediënten en bijhorende menu’s voor het bereiden van maaltijden (hierna “Inschrijving”)
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij De Winning.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.  

Artikel 2: Herroepingsrecht

Tot 6 dagen voor een leveringsdatum kan de desbetreffende bestelling  geannuleerd of gewijzigd worden, daarna niet meer.  
Aangezien het om verse producten gaat met een beperkte houdbaarheid, is er dan geen herroepingsrecht zoals wettelijk bepaald.

Artikel 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen en/of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 4: Aanbod

Thuislevering van elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in het leveringsgebied zoals aangegeven op de website www.kookmakkelijk.be. Afhaling van elk aanbod op een afhaalpunt staat open voor alle klanten. De lijst en gegevens van de afhaalpunten is te vinden op de website www.kookmakkelijk.be. Enkel na voorafgaande betaling worden de artikelen geleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven of kunnen de artikelen afgehaald worden op een afhaalpunt.
De klant kan zijn persoonlijke gegevens, waaronder zijn adresgegevens, wijzigen op “Mijn Pagina” op de website. Elke wijziging gaat in op de 10-de dag na afloop van de dag van de wijziging. De gegevens van een lopende bestelling (aangegeven met een bestelnummer) kunnen echter niet meer gewijzigd worden.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). 

De Winning is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Winning is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod en de prijs van de actuele artikelen kunnen ten alle tijde worden aangepast door De Winning mits een voorafgaande kennisgeving van één maand.
Zowel de klant, via “Mijn Pagina” op de website,  als De Winning kunnen ten allen tijde de Inschrijving opzeggen. De opzegging gaat in op de 10-de dag na afloop van de dag van de opzegging. Bestaande bestellingen die binnen deze 10 dagen vallen, moeten nog betaald worden en zullen nog geleverd worden.

Artikel 5: Online bestellen

De klant heeft de mogelijkheid om online in te schrijven voor een éénmalige of regelmatige levering of afhaling van ingrediënten en bijhorende menu’s voor het bereiden van maaltijden via de  website www.kookmakkelijk.be . De Inschrijving komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van De Winning.  
Op “Mijn Pagina” van deze website kan de klant de gewenste leverdata invoeren en aanpassen.
Tot 6 dagen voor een leveringsdatum kan de desbetreffende bestelling  geannuleerd of gewijzigd worden, daarna niet meer (geen herroepingsrecht voor bederfbare goederen).  

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via kredietkaart
- via bankkaart

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Bij thuislevering:
De klant is verplicht om zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de artikelen op het aangegeven leveringsadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan blijft de klant in gebreke met betrekking tot de overdracht en zullen de artikelen voor de deur van de klant of indien niet bereikbaar voor de deur van het gebouw geplaatst worden. Zodra de artikelen voor de deur van de klant staan, is de klant eigenaar van deze artikelen en gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant.
De klant heeft ook de mogelijkheid om een directe buur aan te duiden die, indien aanwezig, de artikelen in zijn naam ontvangt.

Bij afhaling:
De klant dient de bestelde artikelen op de afgesproken plaats en binnen de aangegeven afhaaltijden af te halen. Zodra de artikelen overhandigd worden aan de klant, is de klant eigenaar van deze artikelen en gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant. Mocht de klant zijn artikelen op de afgesproken plaats en binnen de aangegeven afhaaltijden niet afhalen, dan blijft de klant in gebreke met betrekking tot de overdracht. In dit geval kan de klant tot 24h na de afgesproken afhaling  contact opnemen met De Winning om na te gaan of een nieuwe afspraak ter afhaling of levering mogelijk is. 

Artikel 7: Niet-betaling

De klant dient de bestelling voorafgaand aan de levering of afhaling te betalen. Ingeval de klant een bestelling niet of laattijdig betaalt,  zal de bijhorende bestelling niet uitgevoerd worden. Het reeds gestorte geld zal gebruikt worden voor de volgende bestelling. De klant kan dit gestorte geld ook terugvorderen.

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht, aan onze klantendienst (zie artikel 12).

Artikel 9: Garantie en Voedselagentschap

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van levering. Zij is niet van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.
De aansprakelijkheid is wel beperkt tot de waarde van de geleverde artikelen.

Elk gebrek dient binnen 1 dag na vaststelling aan de klantendienst (zie artikel 12) te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging of compensatie. 

De Winning voldoet aan de bepalingen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Artikel 10: Privacy

De Winning verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van De Winning toe te sturen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van De Winning bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat De Winning uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen via een mail aan info@kookmakkelijk.be.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Winning heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De Winning respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via “mijn pagina”  op www.kookmakkelijk.be tot het geheel van de beschikbare gegevens over u, ter consultatie, wijziging of verwijdering. 
De Winning maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

De Winning houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@kookmakkelijk.be.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Winning om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12:  Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 0486 113 845 (maandag van 14h00-22h00, dinsdag tot vrijdag van 14h tot 17h), via e-mail op info@kookmakkelijk.be of per post op het volgende adres Leedse Vroente 6, 3472 Kortenaken.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

De Winning kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen

Bij eventuele geschillen kan gebruik gemaakt worden van het nieuwe Europese online platform voor buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.
http://ec.europa.eu/odr

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.